ตอนที่ 2 การสร้างตัวแปร (Variables) เพื่อเก็บข้อมูล

ตอนที่ 2 การสร้างตัวแปร (Variables) เพื่อเก็บข้อมูล

2014-11-18 | 9:53 นาที | 8285 ครั้ง