ลูกค้าของเรา (รับอบรม In-House Training ให้กับองค์กรต่างๆ)


รายนามลูกค้าอบรม In-House Training

รายนามลูกค้าของเรา

 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท Add Pay จำกัด
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันไทย – เยอรมัน
 • โรงพยาบาลวังทอง
 • มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • บริษัท ช้างเหล็ก จำกัด
 • บริษัท เอ็มวีซีไอ(ไทยแลนด์) จำกัด
 • โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
 • บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด
 • บริษัท อุยเฮงเฮลท์คอนซูมเมอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัชเทคดีไซน์
 • บริษัท ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด
 • สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
 • บริษัท แนบบลา ดิจิตอล จํากัด (สำนักงานใหญ่)
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • บริษัท โฟอินิแคส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท วี. เพาเดอร์เทค จำกัด
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บจก.ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริษัท สุขสาธารณะ จำกัด
 • บริษัท เอแอนด์พีสยาม นีโอกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คอซซี่ดอทคอม จำกัด
 • บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บริษัท เดฟพลัส จำกัด
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
 • บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยัสปาล จำกัด
 • บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ฯลฯ