เกี่ยวกับโค้ช

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ

Coding Mentor, Programmer, Teacher and Entrepreneur


ประสบการณ์

 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5” บริษัท Add Pay จำกัด
 • วิทยากรอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยากรอบรม “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel 5.5 และ Vue.js” บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 3 + Angular 4” มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2” บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม in-house “การสร้าง Mobile App ด้วย Ionic 2 + Angular 2” มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยากรอบรม in-house “Angular 4 Programming” บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 • วิทยากรอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MySQL" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • วิทยากรอบรม "การสร้างแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Edge Animate" โครงการ ITCAMP 2014 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "การออกแบบเว็บไซต์" โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "jQuery" กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "PHP MySQL" กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "Flash Action Script for Game" โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • วิทยากรอบรม "C# and MySQL Database" โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • วิทยากรอบรม "E-Commerce (Joomla+Virtuemart)" บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรอบรม "Flash ActionScript for Game" มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • วิทยากร โครงการอบรม Oracle Academy
 • ผู้เขียนหนังสือ “Ionic 3: Build Mobile App for Web Developer”

ผลงานหนังสือ

 • เขียนหนังสือแบบเรียนระบบฐานข้อมูล ให้สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย

 • เขียนหนังสือแบบเรียนการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ให้สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย

 • เขียนหนังสือแบบเรียนการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MS Access 2007 ให้สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย