เกี่ยวกับโค้ช

โค้ชเอก เอกนรินทร์ คำคูณ

Coding Mentor, Programmer, Teacher and Entrepreneurประสบการณ์

 • MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) for Web Developer (.NET,C#)
 • Web Application with PHP, ASP.NET, ASP.NET MVC, JavaScript, TypeScript, HTML5 ,CSS3, jQurey, Bootstrap
 • Database Application with C#, VB.NET, Object Pascal (Delphi)
 • Web Design with HTML5 ,CSS3
 • Video and Sound Editing with Adobe Premiere Pro, Adobe Audition
 • Graphics Design with Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
 • HTML5 Animation with Adobe Edge Animate, Adobe Muse
 • Linux Server Administrator with CentOS, Fedora, Ubuntu
 • CMS with Joomla, Wordpress
 • Database with MySQL, SQL Server, Oracle, MS Access
 • E-learning with Moodle
 • Flash Action Script 2, 3
 • PHP Framework with Yii, Laravel
 • Mobile Development with Andriod
 • Build Mobile App with Ionic Framework 2
 • สอนปฏิบัติการวิชา Object-oriented programming (OOP), Database, E-learning, Web Development etc.
 • วิทยากรอบรม "การพัฒนา Web Application ด้วย PHP และ MySQL"
 • วิทยากรอบรม "การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น" โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "การสร้างแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Edge Animate" โครงการ ITCAMP 2014 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "การออกแบบเว็บไซต์" โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "jQuery" กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "PHP MySQL" กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "Flash Action Script for Game" โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 • วิทยากรอบรม "C# and MySQL Database" โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • วิทยากรอบรม "E-Commerce (Joomla+Virtuemart)" บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรอบรม "Flash ActionScript for Game" มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "Flash and ActionScript" โรงเรียนนาส่วงวิทยา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "Joomla" โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรม "Joomla" โรงเรียนศรีเมืองใหม่วิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ หัวข้อ "Joomla" และ "การทำ Server สำหรับร้านอินเตอร์เน็ต
 • วิทยากร โครงการ อบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตร Joomla โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิทยากร โครงการ อบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตร Moodle โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ผู้ช่วยวิทยากร โครงการ อบรมภาคฤดูร้อน โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรม Oracle Academy

ผลงานหนังสือ

 • เขียนหนังสือแบบเรียนระบบฐานข้อมูล ให้สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย

 • เขียนหนังสือแบบเรียนการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ให้สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย

 • เขียนหนังสือแบบเรียนการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MS Access 2007 ให้สำนักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย